İLETİŞİM

BLOG

KARİYER

ÇALIŞMA ALANLARI

EKİBİMİZ

HAKKIMIZDA

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

HABER BÜLTENİ ÜYELİĞİ 

RANDEVU TALEP FORMU

Form gönderiliyor...

Form Alındı.

Form alındı.

BLOG

Eklenme Tarihi : 25 Eylül  2017

Bu Yazıyı Paylaşın :

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

 

YazarAv. Ali ÇİTİLKurucu Ortakali@citil.av.tr+90 212 909 19 52-101Görevi kötüye kullanma suçu TCK md. 257 de düzenlenmiştir;

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır..

 

Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin görevlerini yapmaması veya hukuka aykırı biçimde yapması olarak ifade edilebilir.

Görevini kötüye kullanma suçu TCK da açıklandığı üzere ;

✓ Kamu görevlisinin yapmakla sorumlu olduğu görevini yerine getirmemesi ile,

✓ Kamu görevlisinin görevini ihmal etmesi veya gecikme göstererek yapması ile

✓ Kamu görevlisinin görevini hukuka aykırı olarak yapması ile

meydana gelir.

Görevi kötüye kullanma suçu rüşvet, irtikap ve zimmet suçları ile karıştırılmamalıdır. Bu suçlar kanunda özel norm olarak ayrıca düzenlenmiştir.

 

Görevi kötüye kullanma suçunun süreleri

• Görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı değildir. Bu suçun varlığı öğrenildiği andan itibaren gerek kolluk güçleri gerek savcılık tarafından soruşturma işlemi başlatılır.

• Bu suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu suç her ne kadar şikayete tabi olmasa bile dava zamanaşımı süresi içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde, zamanaşımı süresi geçtikten sonra fail ile ilgili soruşturma yapılamaz.

• Failin bu suçtan dolayı hapis cezası ile cezalandırılması durumunda ise ceza zamanaşımı süresi 10 yıldır. Yani fail hakkındaki mahkum olma hükmü eğer 10 yıl içinde infaz edilmezse hapis cezası ortadan kalkar.

 

Görevi kötüye kullanma suçunun şartları nelerdir?

✓ Bu suçu ancak kamu görevlisi olanlar işleyebilir.

Kamu görevlisi, geniş bir kavramdır. Kamu görevlileri bir kamu kurum veya kuruluşunda bağlı olarak çalışırlar. Ancak mesleği veya yaptığı işin niteliği itibariyle, bir statüye sahip olan kişiler, verdikleri hizmetten dolayı o işe bağlı olarak kamu görevlisi sayılabilirler. Örneğin Bir dava da tanık ya da bilirkişi gibi statülerin yaptıkları işin kamu hizmeti olması nedeniyle kamu görevlisi sayılabilirler.

✓ Bu suçun oluşması için kamu görevini üstlenen kişinin kanun ve idari düzenlemelerden doğan bir görevi olmalı ve bu görev dolayısıyla yetkili olmalıdır.

✓ Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenebilir.

Bu suçun işlenebilmesi için özel kast veya saikle hareket edilmesi gerekmez, genel kastla işlenebilen suçlardandır.

✓ Görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle bir zarar meydana gelmelidir.

Sadece norma aykırı davranışla bu suç meydana gelmez, ayrıca fiil sebebiyle zarar olması gerekir.

Görevi kötüye kullanma suçu zarar suçlarındandır:

A. Mağduriyete sebep olma yoluyla görevi kötüye kullanma suçu

Mağduriyet sadece ekonomik zararın olması ile ortaya çıkmaz. Bir kişinin her türlü şahsi haklarının ihlali mağduriyet kavramının içerisinde yer alır.

B. Kamu zararına sebep olma yoluyla görevi kötüye kullanma suçu

C. Kişiye ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayarak görevi kötüye kullanma suçu

08.12.2010 gün ve 6086 sayılı kanunla, TCK md. 257`de “haksız kazanç” ibaresinin yerine “haksız menfaat” ibaresi eklenmiştir. Haksız menfaat, haksız kazancı da kapsar nitelikte olup; kişilere, kanuna ve hukuka aykırı bir biçimde maddi veya manevi şahsi bir yarar sağlaması anlamına gelir.

✓ Görevi kötüye kullanma suçu genel bir suçtur.

Kamu görevlisinin işlediği bir fiil TCK` da düzenlenmiş olan başka özel bir suçun konusunu teşkil ediyorsa, artık sanık görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezalandırılamaz. Sanık artık TCK`da özel olarak düzenlenmiş olan suçun gerektirdiği cezayla cezalandırılır. Bu halde ayrıca görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza verilmez.

 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN CEZASI

• Görevi kötüye kullanma suçunun temel cezası TCK md. 257`de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

• İhmal suretiyle, yani görevinin gerektirdiği yapmada ihmal veya geciktirme göstererek yapma da görevi kötüye kullanma suçunun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

• Görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı bir suç olmaması nedeniyle gerek kolluk kuvvetleri gerek savcılık bu suçu öğrendiği andan itibaren soruşturma işlemini re`sen başlatmalıdır.

 

Av. Ali ÇİTİL & Stajyer Merve Özcan

Yazar

Av. Ali ÇİTİL

Kurucu Ortak

+90 212 909 19 52-101

Bu Yazıyı Paylaşın :

A: Büyükdere Cad.  Bentek Plaza No: 47 / 41-42-43-44  Şişli, İstanbul          P:           T: +90 212 909 19 52