İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Geçtiğimiz kasım ayında Ticaret Bakanlığının 2022/36 numaralı 16 maddeden oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği Resmi Gazetede yayımlandı. Peki bu tebliğ neye ilişkindi ve ne gibi içerikler barındırıyordu?

Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Rusya Federasyonu menşeli “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesiydi. Burada bahsi geçen başvurunun konusundan ve içeriğinden bahsedecek olursak başvuru konusu ürün, 7005.29 GTP’si altında yer alan “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcamdı ve başvuru aşamasında sunulan delillerden Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştı.

Kısacası bu tebliğ Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarının ilgili ürünün ithalatı konusunda yaptıkları başvuruya ilişkindi. Tebliğin gerekçe kısmına bakılacak olursa mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı kesin önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bu nedenle NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir ve ilgili tebliğde taraflardan her birine gerekli bilgiler verilmiş, açıklamalar yapılmış ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesi için belirlenen süreler tebliğde yer almış ve 16 maddeden oluşan bu tebliğde sadece taraflar bilgilendirilmekle kalınmamış şayet taraflardan birinin iş birliğine gelmemesi durumunda olacaklar da yer almış ve soruşturmanın bu tebliğin yayımı ile başlamış kabul edileceği  ve bu tebliğin yürürlük tarihinin yayım tarihi olan 29 Kasım 2022 olduğu belirtilmiş ve sonuç olarak 29 Kasım 2022 itibariyle NGGS açılmasına karar verilmiş ve taraflara soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

Sonuç olarak soruşturma sonuçlanana kadar alınan meri önlemin yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilerek 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan 32028 sayılı tebliğ sona erdirilmiştir.

Melisa Gizem AKTAŞ

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun

Kaynakça: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221129-8.htm

Paylaş: