Vasiyetnamenin İptali Davası Nedir?

Vasiyetname nedir ? Miras bırakan tarafından ölümünden sonra sonuç doğurmasını istediği irade açıklamalarıdır. Bu irade açıklamaları şekil şartlarına tabidir. Sıkı şekil şartlarına tabi vasiyetname nasıl iptal edilir?

İptal Sebepleri Nelerdir ?

 Vasiyetnamenin İptal sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 557. maddesinde  sayılmıştır. Bu maddede bulunan sebeplerden en az birinin mevcut olması halinde vasiyetnamenin iptali mümkündür. Ancak maddede olmayan bir sebebe dayanılarak vasiyetnamenin iptali söz konusu değildir.

Aşağıdaki sebeplerle vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir:

-Vasiyetnanmenin mirasbırakanın fiil ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

-Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

-Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,

-Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır ?

TMK madde 557 de sayılan ve yukarıda açıkladığımız dört sebepten biri ile sakat olan ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olmaz. Onun hüküm doğurması istenmiyorsa, iptal davasının açılması gerekir.  Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir. Vasiyetnamenin iptali davalarında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasiyetnamenin iptali davası vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır. İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.Türk Medeni Kanunu’nun 559.maddesi  gereği, iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebeplerini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Vasiyetname İptal Edilirse Ne Olur ?

Vasiyetnamenin iptalini inceleyen mahkeme iptal hükmü verirse vasiyetname hiç yapılmamış hükmünde olur. Vasiyetnamenin tamamının iptal edildiği durumda ortada yapılan başka bir vasiyetname yok ise miras yasal mirasçılara geçer. Eğer iptal edilenden önce düzenlenmiş bir vasiyetname var ise bu kez daha önce düzenlenip daha sonra dönülen vasiyetname geçerli olur.  Vasiyetnamenin iptal kararının sonucu ise yalnızca davanın tarafları hakkında hüküm ve sonuç doğurur. Bu sebeple iptal davası açmayan mirasçı mirastan faydalanamazken aleyhine dava açılmayan kişiler ise mirastan yararlanmaya devam ederler.

Ayberk Ertekin 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001982.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/

Paylaş: