Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nedir? Nasıl İşler?

Ülkemiz adım adım cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine doğru yaklaşmaktadır. Seçim sonuçlarının halkın iradesini en doğru şekilde yansıtabilmesi için seçimlerin bağımsız bir kurul tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Seçim döneminin adil ve şeffaf yürütülmesi adına ülkemizde bu görevi Yüksek Seçim Kurulu üstlenmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu Teşkilatı

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan bir kuruldur.

Yüksek Seçim Kurulu, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Merkez teşkilatı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatı ise her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek olmak üzere on bir üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından altı yıllığına seçilir. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir, oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

İl Seçim Kurulu, il merkezinde görev yapan en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. İlçe Seçim Kurulu ise, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. İlçedeki en yüksek dereceli yargıç, kurulun başkanıdır. Kurulun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasal partilerden alınır. Diğer ikişer üye ise ilçedeki memurlardan en yüksek dereceli sekiz kişinin arasından ad çekme usulüyle belirlenir.

Yüksek Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  • Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma yetkisi,
  • Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi,
  • TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi,
  • Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi,
  • Seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları bilgilendirme görevi,
  • Engelli seçmenlerin ve yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alma görevi,

Yüksek Seçim Kuruluna aittir.

Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamamaktadır. Seçimle ilgili konularda son sözü söyleme yetkisi Yüksek Seçim Kurulunda bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun temel amacı, görev ve yetkilerini kullanarak halkın en temel haklarından biri olan geleceğini özgürce tayin etme hakkını kullanarak seçim döneminin adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ömer Mete ÇAĞLAR

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.anayasa.gov.tr/

https://www.anayasa.gen.tr/

Paylaş: