Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina sebebine dayanarak boşanma davası açılması için zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminden itibaren 5 yıl içerisinde boşanma davası açılması gerekmektedir.

Kanunda düzenlenen bu süreler içerisinde dava açılmaması halinde zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açma hakkının kaybı söz konusu olacaktır. Hâkim, hak düşürücü süreleri kendiliğinden nazara alır.

Yargıtay ; boşanma davalarında hâkimin kendiliğinden delil toplayamayacağını, tarafların ileri sürdüğü delillerle bağlı olduğunu kararlarında açıkça vurgulamaktadır. Örneğin; zina sebebiyle açılan bir boşanma davasında iddiaya konu zina eylemine ilişkin olarak davacı eş tarafından davalı eşin üçüncü bir kişi ile otelde çekilmiş fotoğraflarının mahkemeye ibraz edilmesi durumunda hâkim; boşanma sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunu bu vakıa ve delil ile sınırlı olarak inceler.

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller

Hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispat edilmesinde dikkate alınamaz. Yargıtay bir kararında sosyal paylaşım sitesi üzerinden başka biriymiş gibi kocasıyla yazışmalar yapan kadının elde ettiği görüşme kayıtlarını hukuka uygun bulmadığı için boşanma davasında delil olarak ele almamıştır. Yine bir başka örnek vermek gerekirse; otel odasına gizlice kamera koyup zina eyleminin delilini oluşturan görüntüleri Yargıtay, hukuka aykırı delil olarak görmüştür. Buna karşılık kamuya açık alanlardan elde edilen görüntüler özel hayatın ihlali niteliğinde olmadığı için hukuka aykırı delil olarak nitelendirilemez.

Delillerin, tarafların ya da davaya taraf olmayan üçüncü kişilerin özel hayatlarına müdahale edip etmediği hususu da önem arz etmektedir. Örneğin; zina sebebiyle açılan bir boşanma davasında davacının, eşinin iş toplantısına gittiği tarihlerde eşinin zina eylemini gerçekleştirdiği üçüncü kişinin de yıllık izne ayrılarak davalı eş ile birlikte aynı otelde kaldıklarını iddia etmesi ve bu iddiasının ispatı için bu kişinin izin bilgisinin çalıştığı kurumdan istenmesini ve otel kayıtlarının getirilmesini talep etmesi durumunda mahkemenin, ispat hakkına karşı özel hayatın korunması hakkının üstün tutulup tutulmayacağını tespit etmesi gerekmektedir. Verilen örnekte davalı eş ile davaya taraf olmayan üçüncü kişinin kurumuna yazı yazılması, anılan kişilerin özel hayatlarının çalıştığı kurum nezdinde gözler önüne serilmesine neden olabileceği gibi doğru olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen ya da iftira olma ihtimali bulunan olayların doğruymuş gibi algılanmasına da sebebiyet verebilir.

Sonuç olarak delilin dosyaya getirilmesiyle sağlanacak ispat hakkının mı yoksa kişilerin özel hayatlarının korunması hakkının mı üstün tutulması gerektiğini belirlemek gerekmektedir ve ulaşılacak sonuca göre delilin getirilmesine karar verilmelidir. Ayrıca zina sebebiyle açılacak boşanma davasının yukarıdaki süreler içerisinde açılması ve zinanın ispatında eşlerin hukuka aykırı delillere başvurmaması gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Talha AVCI

Kaynakça:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1MFvjHLVTaO7sYu7PU4hG-FoTyItB777yZCC5t6hYe_G

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay-kararlari

Paylaş: