Arkadaşlık ve Evlilik Teklifleri Cezai Sorumluluk Doğurabilir mi

Arkadaşlık/Evlenme Teklifleri  Cezai Sorumluluk Doğurabilir mi?

Ne kadar iyi niyetli olursanız olun arkadaşlık/evlenme teklifleriniz, teklif yapılan kişiyi,  rahatsız edebilir.  Peki bu durumda teklif yapılan kişi , kendisine karşı yapılan bu tekliflerden rahatsızlık duyup, şikayet ederse cezai sorumluluğunuz olacak mıdır? Yazımızda Türk Ceza Kanunu kapsamında ne gibi sonuçlar doğabileceğini ele alacağız.

Yargıtay’ın  Israrlı Arkadaşlık veya Evlenme Teklifleri Hakkındaki Kararları Ne Yöndedir?

Ceza Mahkemeleri  yapılan bu ısrarlı teklifleri, direkt bir suç kalıbına sokmaktan çok, somut olayda ısrarlı teklifte bulunan kişileri , Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 26.11.2019 tarihli E.2015/208, K.2019/666  sayılı kararında görüldüğü üzere  “cinsel amaçla yapıp yapmadığına, hangi fiillerin cinsel taciz suçu oluşturup oluşturmayacağına sosyal hayatın gereklerine ve tarafların konumu ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirerek “   bahsi geçen durumların göz önüne alınarak, TCK m.105’de düzenlenmiş olan cinsel taciz suçunun oluşup oluşmadığı yönünden incelenmesini, YCGK yukarıda vermiş olduğu kararda belirtmiştir. Yargıtay,  ısrarla arkadaşlık/ evlenme tekliflerinin usulüne uygun  şekilde  yapılması durumunda cinsel taciz suçunun oluşmayacağını kabul etmektedir.  Lakin YCGK, 04.12.2018, E. 2017/244, K.2018/601 sayılı  kararında “Daha Önce aralarında duygusal bir ilişki bulunmayan şikayetçi ve sanık arasındaki yaş farkı, sanığın medeni durumu ve taraflar arasındaki sosyal ilişki gözetildiğinde; sanığın şikayetçiyi cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak rahatsız edecek şekilde ilk aramasında hoşlandığını, sevdiğini ve kanının kaynadığını söylemesinin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu… kabul edilmelidir.” Sanığın 50’li yaşlarda ve evli olduğu, olayda teklif yapılan kişinin ise 27 yaşında olduğu göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Yani Yargıtay sosyal hayattaki duruma bakıp evlenme teklifinin ahlaken kınanabilirliğini değerlendirip, yapılan teklifin kınanabildiği hallerde, Cinsel Taciz suçunun meydana geldiğini hükmettiğini görmekteyiz.

Peki Yargıtay Kararları Göz Önüne Alınarak, Ahlaken Kınanabilir veya Cinsel Amaçla Yapılmış  Evlilik/Arkadaşlık Tekliflerinin Bulunmadığı Durumlarda Yine de Herhangi Bir Suç Oluşacak mıdır?  

Yargıtay’ın kararlarında somut olayda  bu tekliflerden dolayı “Cinsel Taciz” suçunun oluşmadığı durumlarda,  ısrarlı tekliflerin yapılması durumunda  Yargıtay 14.CD, 16.01.2018, E. 2015/1251, K.2018/314 tarihli vermiş olduğu kararında görüldüğü üzere ” Dosya kapsamına göre sanığın, kendisine ait cep telefonundan ısrarla aradığı mağdureye ,… gerek aradığında gerekse gönderdiği mesajda cinsel taciz içerikli bir sözünün bulunmaması nedeniyle…..TCK m.123 maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluştuğu gözetilerek hüküm kurulması…” TCK m.123’e göre hüküm verdiğini görmekteyiz. Ancak yapılan son kanuni düzenlemelerle yukarıdaki eylemlerin, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu meydana getirmeyeceği,  yeni yapılan kanuni değişiklikle  TCK m.123/A’da  bu eylemlere özel olarak düzenlenen Israrlı Takip Suçunun meydana geleceği açıktır.

Kısacası yapılan  ısrarlı teklifler  sonucunda, teklif yapılan kişinin şikayeti üzerine  Cinsel Taciz veya Israrlı Takip  suçundan dolayı mahkumiyete hükmedilecektir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun.

Duhan İrfan Bastem

Kaynakça:

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/,https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, https://www.google.com/amp/s/www.gazeteduvar.com.tr/amp/yargitaydan-karar-israrli-evlilik-teklifi-cinsel-taciz-sucu-sayilir-haber-1534593,

Hakan Hakeri/Derya Tekin,  Tartışmalı Sorularla Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.140, 141,142,143

Paylaş: