Belediye Başkanı'nın Görevden Alınması

“Büyükşehir Belediye Başkanının Görevinden Alınması”nın hangi koşullarda mümkün olduğu, son zamanlarda ülkemizde oldukça gündemde olan bir konudur.

Büyükşehir belediye başkanları, görevlerine seçimle gelir ve görev süreleri 5 yıldır. Anayasamız, belediye başkanlarının görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma açılması durumunda, kesin hükme kadar geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisini, İçişleri Bakanına vermiştir. Ancak bu yetki, belediye başkanının görevi ile ilgili bir suç işlemesi nedeniyle açılacak soruşturma durumuyla sınırlı olarak verilmiştir.

Genel durumda ise Belediye Başkanı’nın başkanlığının sona ermesi hallerine bakılacak olursa; ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden, Belediye Başkanı’nın mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, Belediye Başkanı’nın seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

Görüldüğü üzere, belediye başkanının görevinin sona ermesi, kanunda öngörülen hallerin mevcut olması durumunda ve İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine yüksek mahkeme statüsünde bulunan Danıştay kararıyla gerçekleşebilir. Yani İçişleri Bakanının tek başına görevden alma gibi bir yetkisi yoktur, ancak göreviyle ilgili bir suçtan kaynaklı olarak geçici olarak uzaklaştırma yetkisi vardır.

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanının seçiminin yapılamaması halinde, il ve büyükşehir belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olması şart koşulmuştur.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ali ALTUNDAĞ

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: