BİLİŞİM MAHKEMELERİNİ TANIYALIM

Bilişim Mahkemelerini Tanıyalım

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda belirlenen ihtisas mahkemelerinin arasında bulunan bilişim mahkemeleri kuruldu.

Bilişim suçları mahkemesi veya kısaca bilişim mahkemesi terimi, 5237 sayılı TCK’da veya özel bazı kanunlarda yer alan bilişim suçlarına bakmakla görevlendirilen suç vasfına göre uzman asliye ceza veya ağır ceza mahkemelerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Geçmişte bazı bilişim suçları normal asliye ceza mahkemesinde, bazıları ise normal ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktaydı. Bu şekilde bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları mahkemeler arasında uzmanlaşma yaratılmadan bölünmekteydi. Örneğin, İstanbul-Bakırköy adliyesinde bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları 55 adet asliye ceza mahkemesi ve 24 adet ağır ceza mahkemesi arasında dağılmaktaydı. Hâkim ve Savcılar Kurulu kararıyla, İstanbul-Bakırköy’de 20-22 numara arasındaki asliye ceza mahkemeleri ile 5-10 numara arası ağır ceza mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak (bilişim mahkemesi) bilişim suçlarına bakacaktır. Böylece tüm dava ve işler, suçun vasfına göre uzman asliye ceza veya ağır ceza mahkemelerine gönderilerek bilişim suçları açısından uzmanlaşma sağlanmış olacaktır.

Bu mahkemeler resmi yazışmalarda bilişim mahkemesi olarak değil, kendi adlarıyla anılacaklardır. Uzman bilişim mahkemesi olarak görevlendirilse de bilişim suçlarına bakan bir mahkeme, örneğin Bakırköy 21. Asliye ceza mahkemesi şeklinde isimlendirilecektir.

Bilişim Mahkemeleri Hangi Suçlara Ve Davalara Bakar?

BİLİŞİM SUÇLARI

HSK bilişim suçlarından kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerin farklılığına dikkat çekerek Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen aşağıdaki bilişime ilişkin suçların ihtisas mahkemelerinde görülmesine karar vermiştir:

  • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen nitelikli hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık,
  • Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanımlaması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
  • Bilişim sistemine girme; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
  • Yasak cihaz veya programlar,
  • Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması,
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan suçlar.

FİNANSAL SUÇLAR

HSK, bilişim suçlarına ilişkin yaklaşımına benzer şekilde, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’dan (”Ödeme Hizmetleri Kanunu” kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerinin farklılığına dikkat çekerek Ödeme Hizmetleri Kanunu’nda düzenlenen suçlara (örneğin yetkisiz ödeme hizmeti sunulması) ilişkin davaların HSK tarafından tayin edilen ihtisas mahkemelerinde görülmesine karar vermiştir.

Paylaş:
Index