COVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN VADE VE İBRAZ SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ

30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. Maddesine Geçici Madde 3 eklenmiş olup, söz konusu madde kambiyo senetlerine ilişkin ibraz süreleri ile 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri de dahil olmak üzere bu tarih aralığında ibraz tarihinin son günü olan çekler ile vade tarihi bu tarihler arasında olan kambiyo senetlerine ilişkindir. İlgili düzenleme şu şekildedir:

“25/3/2020 tarihli ve 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

İşbu maddenin “a” bendi uyarınca ibraz süresinin son günü 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri de dahil olmak üzere bu tarih aralığında olan çekler bu tarihlerde ibraz edilemeyecektir. 31.05.2021 tarihinden sonra kalan süre eklenerek ibraz süresi belirlenecek olup, 01.06.2021 tarihinden itibaren bu çekler ibraz edilebilecektir. Örneğin; normal şartlarda düzenleme yeri ve ödeme yeri İstanbul olup, düzenleme tarihi 26.04.2021 olan bir çek düzenleme tarihinden 10 gün sonra olan 06.05.2021 tarihine kadar ibraz edilmelidir. Ancak 30.04.2021 tarihinin de sayılmayacak olması ve sürenin 01.06.2021 tarihinden itibaren devam etmesi nedeniyle 07.06.2021 tarihine kadar ibraz edilebilecektir. 

Maddenin “b” bendi uyarınca kambiyo senedine dayalı alacakların vadelerinin 30.04.2021 tarihi ile 31.05.2021 tarihleri de dahil olmak üzere bu tarihler arasında olacak olması durumunda bu kambiyo senetlerine ilişkin icra takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek, bunun yanı sıra takip başlatılmış olsa dahi bu takipler duracaktır. 

Söz konusu düzenleme bahsedilen tarih aralığı dışındaki kambiyo senetlerini kapsamıyor olup, ilgili dönemde vade tarihi 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri de dahil olmak üzere bu tarih aralığında olmayan kambiyo senetleri icra takibine konu edilebilecek, ihtiyati haciz kararı verilebilecek ve başlatılmış olan takipler bu süre içerisinde devam edecektir.

Maddenin “c” bendi ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin alacakları hakkında düzenleme getirmiş olup, bu tarihler arasında kamunun bu kanundan kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak vade tarihi bu tarihlerden önce dahi olsa  kamu idareleri bu alacaklar için icra ve iflas takibi başlatamayacaktır.

Daha önce ülkemizde 13 Mart 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar yargıda süreler durdurulmuş olup, kambiyo senetlerine ilişkin olarak spesifik bir düzenleme yapılmamış, bankalar tarafından ibraz süreleri durmuş olmasına rağmen ibraz edilmiş olan çeklere “karşılıksızdır” ibaresi vurularak tacirler zor durumda bırakılmıştır. İşbu düzenleme ile konu ile alakalı kesin ve keskin bir düzenleme getirilmiş olup, işbu düzenleme uyarınca bankalarca çek ibrazının kabulü ve bu çeklere ilişkin işlem yapılması durumunda bu ibraz işlemi ile ibrazın sonucunda bankaca yapılmış olan işlemler geçersiz olacaktır. Bunun yanı sıra bu süreler içerisinde vade tarihi olan kambiyo senetleri icra takibine konu edilemeyecek, konu edilmiş olsa dahi duracak, durmaması durumunda şikayet konusu edilerek durdurulabilecektir.

Paylaş: