A.Ş’lerde Zorunlu Şirket Avukatlığı

Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı 93.525 Anonim Şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin büyük bir çoğunluğunun kayıtlı sermayesi 250.000 TL ve üstündedir. TTK’ya göre bu tür şirketlerin sözleşmeli avukat ile çalışma zorunluluğu vardır.

Peki sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu neden bulunmaktadır?

Anonim şirketlerin gerek kuruluş aşamasında hazırlanan sözleşmelerin gerekse kuruluş aşamasından sonra yönetim kurulu kararlarının ve genel kurul kararlarının hukuka uygun alınabilmesi için bir avukattan hukuki yardım alınması şirketin yaşayabileceği hukuki sorunların önüne geçmek için önem arz etmektedir.

Son dönemlerde anonim şirketlerin şirket kurulurken esas sözleşmelerinde yapılan hatalar şirket kurulduktan sonra yönetim ve genel kurulu kararlarında açıkça hukuka aykırılıkların tespit edilmesi nedeniyle bu tür hukuki sorunların önüne geçebilmek için anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Aylık Sürekli Avukatlık Hizmet Sözleşmesi

Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin “Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler” başlıklı 73/A maddesinde, sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafi olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca “Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor” başlıklı 73/C maddesinde de Avukatlık Kanununun 35/3 maddesine aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Barolar Tarafından Suç Duyurusu

Nitekim Türkiye’de bir çok ilde bulunan Barolar tarafından kayıtlı sermayesi 250.000 TL ve üstü olan sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketler hakkında amir hükmün yerine getirilmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur. 

Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Cumhuriyet Savcılıkları Tarafından İdari Para Cezası

Bu hükümlere aykırı davranan anonim şirketlere, Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesi gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

2021 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 3.577,50-TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 7.155,00-TL üzerinden işlem yapılacaktır.

Anonim Şirket Avukatlığı- 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (3.405 TL)

Yasa hükmü gereğince, kayıtlı sermayesi 250.000 TL ve üstü olan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat ile çalışmaları gerekmektedir. Aylık sürekli danışmanlık sözleşmesinin her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesinden az olmaması ve muvazaa iddialarının önüne geçebilmek için serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi ve ödemelerin banka hesabından yapılmış olması aranmaktadır.  

2021 YILI AAÜT Linki

Bize danışmak için lütfen iletişim kurun.

Paylaş: