Evlilik Vatandaşlık İçin Yeterli mi?

Evlilik Türk Vatandaşlığı Almak İçin Yeterli midir?

Geçmişten günümüze bir çok toplumda kutsal kabul edilen ve ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de,kanuni düzenlemelerle koruma altına alınmış olan evlilik  müessesesi aile birliği içerisinde refah ve huzurun sağlanması adına çeşitli imkanları da beraberinde getirmiştir.

Peki bu hukuki durumun eşlerden birinin yabancı olması halinde Türk vatandaşlığına hak kazanmada ki etkisi  nasıl olacaktır ?

Evlilik birliğinin kurulmuş olması yani nikah memuru önünde atılan imzalar , Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasında yeterli görülmeyip TVK m16 çerçevesinde çeşitli şartların sağlanması halinde kabul görecektir. Bu şartların oluşmasına rağmen vatandaşlık hakkına sahip olmada idarenin takdir yetkisinin de bulunduğu unutulmamalıdır.

Yapılacak olan başvuruda dikkate alınan ön şart süre ile bağlanmış ve kişinin Türk vatandaşıyla ‘en az üç yıldan beri evli olması ve başvuru anında da evliliğin mevcut olması’ aranmıştır.Bahsedilen ön şart ile beraber,nitelik itibariyle araştırmaya tabi tutulacak ve değerlendirmede esas kabul edilecek diğer haller ise ; ‘eşlerin aile birliği içerisinde yaşaması’ , ‘evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak’ ve son olarak ‘başvuru sahibinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehdit oluşturmaması veya engel teşkil etmemesi’ şeklinde ifade edilir.Bu koşullar vatandaşlık kazanma için yapılan sahte evliliklerin önüne geçmek amacıyla eşlerin birbirine karşı yükümlülükleri veya ahlak esasları dikkate alınarak saptanabilecek hususlardır.

Şartların varlığı halinde Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı eş , Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamasının akabinde yerleşim yerinde ki valiliğe başvurmasıyla süreci başlatmış olacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

2 Adet 50*60 biyometrik fotoğraf,

Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız isebuna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

Tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış  belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

Türkiyede bulunan yerleşim yeri var ise son tarihli oturma izin belgesi,

Hakkında herhangi bir suçtan dolayı  kesinleşen mahkeme kararı onaylı bir örneği,

Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata  yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı NHK m39 da yer alan şekilde Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin Çitil Haber Bültenine abone olun.

Seçil SANDAL

Kaynakça

https://www.nvi.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090612-1.htm

https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/turk-vatandasligi

Paylaş: