Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin Engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nun yedinci bölümünde Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında 124.maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 124

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Cezayı Artıran Nitelikli Haller

Yukarıda 124.maddede de görüldüğü üzere kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı engellemek ve basın-yayın organlarının hukuka aykırı şekilde engellenmesi suçun nitelikli halini oluşturup cezayı artıran durumlardır.

Kişiler Arasındaki Haberleşmeyi Engelleme

TCK 124/1’ de yer verilmiştir. Yazılı postanın yırtılması, yakılması, okunamaz hale getirilmesi, saklanması halinde engelleme söz konusudur. Elektronik posta yoluyla yapılan haberleşme de maddenin korumasından yararlanır. Elektronik postanın silinmesi, ulaşılamaz veya okunamaz hale getirilmesi halinde bu suç oluşur. Bu bakımdan bir kimsenin internet aracılığıyla haberleşmesini engellemek için, e-posta yoluyla virüs programı yollanması halinde de virüs ister kullanıcının e-postasını açması suretiyle isterse kendiliğinden bilgisayara bulaşsın haberleşmenin engellenmesinden söz edilir.

Kamu Kurumları Arasındaki Haberleşmeyi Engelleme

TCK 124/2’de yer verilmiştir. Örneğin; kamu kurumlarının birbirlerine gönderdiği yazılı postanın yok edilmesi, el konulması, saklanması veya iki kamu kurumu arasında özel telefon bağlantısının kesilmesi engelleme olarak kabul edilir.

Basın ve Yayın Organının Yayınını Engelleme

TCK 124/3’te yer verilmiştir. Basın ve yayın organından kastedilen, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yayın yapan kurum veya kuruluştur. Ayrıca basın ve yayın organına ait web sayfasının hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde de TCK madde 124/3’te öngörülen suç söz konusu olur.

Görevli Mahkeme

10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Haberleşmenin Engellenmesi Suçu için de Asliye Ceza Mahkemeleri Görevlidir.

Sonuç olarak; Haberleşmenin engellenmesi suçu ile bir anayasal hak olan haberleşme hak ve özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Basın ve yayın organının yayınını engelleme suçu ile haberleşme özgürlüğünün yanı sıra basın özgürlüğü (AY m.28), düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü (AY m.26), süreli ve süresiz yayın hakkı (AY m.29) da korunmaktadır. 

TALHA AVCI

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun.

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213974#:~:text=TCK%20m.124%2F1′,veya%20adl%C3%AE%20para%20cezas%C4%B1na%20h%C3%BCkmolunur.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf

Paylaş: