Çitil Avukatlık Ortaklığı

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. Maddesi ile “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir ve bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.” hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin getirilmiş olduğu dönem Covid-19’un etkilerini her geçen gün arttırdığı bir sürece tekabül etmektedir. Yeni düzenleme getirilmeden önce ülke genelinde salgın sebebiyle çoğu işyerinde işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı görülmekteydi ancak bu konuda İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında işveren tarafından ücretsiz izin teklifinde bulunularak 6 iş günü içerisinde bu hususa ilişkin yazılı olarak onay alınması gerekmekteydi. Yargıtay tarafından “tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları halinde, ücretsiz izin süresince iş sözleşmesinin askıda kalacağı” esası kabul edilmiştir. İş sözleşmesinin askıda kaldığı bu süre içerisinde işçi çalışmayacak, işveren de işçiye iş sözleşmesindeki yükümlülüklerinden olan ücreti ödemeyecektir. İş sözleşmesinin askıya alınması ile sadece asıl ücret değil ücret ekleri de ödenmez. Bu durum tarafları anlaşmaya ikna edemezse işçi yıllık ücretli iznini de kullanabilir.

4857 Sayılı İş Kanununun 22. Maddesi ve Yargıtay kararları ışığında işverenin işçisini ücretsiz izne çıkarıp tarafların üzerine anlaşmış olduğu iş sözleşmesinin askıya alınması ve bununla birlikte işçinin çalışmaması ve işverenin ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi için tarafların iradelerinin ücretsiz izin konusunda uyuşması gerekmekteydi. Ancak İş Kanununa eklenen geçici madde ile işverenler işçilerini kanunun yürürlük tarihi olan 17.04.2020 tarihinden 3 aylık süre aşmamak kaydıyla ücretsiz izne çıkarabilecek ve bu düzenlemeyle  işçinin rızasını almaya gerek kalmamıştır. Bu aşamada işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme şansı ortadan kaldırılmıştır. Ücretsiz izne çıkarılan işçi, iş sözleşmesini feshedip dava yoluna başvurarak haklı nedene dayalı fesih sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatını talep edemeyecektir.

Paylaş: