Marke Ve Patent Vekilliği Sınavı

Patent Vekilliği veya Marka Vekilliğine Kabul Şartları

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.
 6. Sınavda başarılı olmak.
 7. Sicile kayıt olmak.

Marka veya Paten Vekilliği Sınavı, Sınavın İlanı ve Başvuru Şartları

 1. Sınav; iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.
 2. Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
 3. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir.
 4. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava başvurabilir.
 5. Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.
 6. Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, şekli ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Sınav Başvurusunda İstenecek Bilgi ve Belgeler

Sınava başvuracak adaylar;

 1. Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,
 2. T.C. Kimlik Numarası beyanını,
 3. Sabıka kaydına ilişkin beyanı,
 4. Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,
 5. Biyometrik fotoğrafını,
 6. Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi,

son başvuru tarihine kadar sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya yüklemek zorundadır.

Genel Yeterlik Sınavının Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi

 1. Genel yeterlik sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.
 2. Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:
  • Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki ağırlığı %80’dir.
  • Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümlerinden, Borçlar Hukukunun vekâlet sözleşmesi hükümlerinden, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümlerinden oluşan soruların sınav içindeki ağırlığı %20’dir.
  • Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Mesleki Yeterlik Sınavının Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi

 1. Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.
 2. Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:
  • Marka vekilliği için; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
  • Patent vekilliği için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
 3. Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Marka veya Patent Vekilleri Siciline Kayıt

 1. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.
 2. Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılır:
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olunduğuna dair diploma veya belge.
  • Sabıka kaydına ilişkin beyan.
  • Tebligat adresine ilişkin beyan.
  • Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
  • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.
  • Tüzel kişi vekiller için şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı.
  • Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Kurum nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.
  • Gerçek kişi vekiller için bağlı olunan vergi dairesinden Kuruma ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış, konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belge.
  • Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz verilir. Belgenin tekrar talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.
  • Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Kuruma eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla Sicil kaydı sona erer.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.
  • Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği Kuruma bildirmesi zorunludur.

Daha fazla ayrıntılı bilgi edinmek için Türk Patent ve Marka Kurumunun sitesi ziyaret edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca mevzuat.gov.tr‘den 7/04/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patent ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinin tam metnine ulaşabilirsiniz.

Bize danışmak için lütfen iletişim kurun.

Paylaş: