Şarj Hizmeti Yönetmeliği Nedir?

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olup,  bu yazıda 07.10.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Tebliği ve şarj hizmeti hakkındaki yeni gelişmeler anlatılacaktır.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

02.04.2022’de yürürlüğe giren işbu yönetmelik; elektrikli araçlara yol yardımı amacıyla elektrik enerjisi temin eden mobil şarj üniteleri hariç olmak üzere, şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ülkemizde son yıllarda elektrikli araç kullanımının gerek çevreci nedenlerden gerek daha ekonomik bir yakıt seçeneğine sahip olmasından dolayı arttığı göz önüne alındığında bu aracın tükettiği elektrik için gerekli şarjı temin edebilecekleri bir istasyon veya işletme sayısı da aynı oranda artmaktadır. Bu noktada yönetmeliğin önemi açıktır. Yönetmeliğe göre çevreci ve sürdürülebilir olan bu elektrikli araçların şarj istasyonu sağlayıcısı olabilmek veya şarj ağı oluşturmak için belli birkaç koşulu şart koşmaktadır. Zira bir şarj ağı işletmecisinin yönetmelikçe koşullara haiz bir Sertifikaya, yani EPDK’dan alınacak bir lisansa ihtiyacı doğacaktır. Aynı zamanda Şarj ağı işletmecisinin, lisansın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi ve en az 5 farklı ilçede şarj istasyonu oluşturması ve Lisans başvurusu yapacak tüzel kişinin, TTK hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirket olarak kurulması gibi düzenlemeler işbu Yönetmeliktedir.

Vergi Usul Kanunu 551 Sıra No’lu Genel Tebliği

Bu tebliğ yukarıda bahsettiğimiz elektrikli araçlara şarj temini ile aynı kapsamı taşıyıp, bu hususlarda yeni düzenlemeler içerir. Bu tebliğ, genel hatlarıyla bu şarj hizmetlerine ilişkin faturaların düzenlenme sürelerini ve bu faturaların içeriğinde yer alan bilgilerin anlık ve sürekli olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerektiğine dair düzenlemeler içermektedir.

Faturanın Düzenlenme Süresi

Bu hususta vergi usul kanunu yetkisi çerçevesince elektrikli araçlara sunulan bu şarj hizmetinin faturalandırılmasının teslim anında düzenlenmesi ön görülmüştür. Ayrıca tebliğde açıklanan; Şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, Verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ve son olarak verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanması halinde yedi günde bir olacak şekilde de fatura düzenlenebilecektir.

 Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu

Sürekli bilgi zorunluluğu asıl olarak şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulmasını ifade eder. Bu durumda sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamı içinde bulunan yükümlüler; şarj ağı işletmecileridir. Bu bildirimin elektronik ortamda ve Başkanlığın teknoloji sistemlerine yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

Ayrıca bu tebliğ ile Başkanlığa teknik kılavuzlarla iletilecek bilgilerin format ve standardını belirleme konusunda yetki verilmiştir. Pek tabii bu yükümlülerin sorumluluğu da düzenlenmiştir.

Sonuç

Böylece elektrikli araçların şarj olduğu istasyon veya şarj ağlarının işletmecilerinin, tebliğde belirtilmiş fatura düzenleme süresine ilişkin 4. maddesinin, 02.01.2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde ve diğer hallerde yayımı tarihinden itibaren işbu tebliğin düzenlenmiş bildirim yükümlülüğüne tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak ilk bildirim de tebliğin 5. Maddesinde belirtilen teknik kılavuzla yani GİB teknoloji sistemleri ve belirtilen format ile  ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuruda belirtilen tarihte yapılmalıdır.

Bahar DANIŞ

KAYNAKÇA:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-8.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220402-2.htm

 

Paylaş: