Türk Vatandaşlığı

Oturma İzninden Sonra Yabancılara Vatandaşlık

6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar ile 6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine 12 Ocak’ta resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile getirilen değişiklik ile vatandaşlık kazanma hakkı sağlanmıştır.

6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar şu şekilde sırlayabiliriz.

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelenler 
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar 
 • Ticari bağlantı veya iş kuranlar 
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılanlar 
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci deği- şim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelenler 
 • Turizm amaçlı kalanlar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görenler 
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler 
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler 
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılanlar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılanlar

6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca ile süresiz çalışma izni verilen yabancıları şu şekilde sıralayabiliriz. 

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile uygun görülen hekimlik, avukatlık, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik gibi mesleklere mensup yabancılar. 

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için yerine getirmesi gereken şartlar;

 • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
 • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

Vatandaşlığın kazanılması başvurusunda yabancılardan istenecek belgeler ;

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bize danışmak için lütfen iletişim kurun.

Paylaş:
Index