Bağışlama Nedir?

Bağışlama Nedir?

Bağışlama; bağışlanan kişiye karşılıksız olarak bir kazandırma yapmak demektir. Bir bağış olayından bahsedebilmek için üç öğenin varlığı gerekmektedir. Bağışı yapan kişinin mal varlığının azalması, bağışı kabul eden kişinin mal varlığının artması, karşılıksız olarak yapılması ve karşılıklı iradelerinin uyuşması olarak özetleyebiliriz. Bağış ve yardımların beyan edilen gelirlerden ve kurum kazancından indirimine ilişkin hükümler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bağış ve yardımların kurum kazancından indirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı şartlar mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Bağış ve yardım, makbuz karşılığı olmalıdır.
  • Bağışlama, tanımında da belirtildiği gibi karşılıksız yapılmalıdır.
  • Bağış ve yardım, sadece ilgili olan dönem kazancında dikkate alınmalıdır. Kazancın olmaması halinde sonraki yıllara devreden bir hak değildir. Sadece kazanç varsa indirim konusu yapılabilir.
  • Beyanname üzerinde ayrıca gösterilmelidir.
  • Bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmalıdır. Kazanç bulunması halinde ise, beyanname üzerinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.
  • Bağış ve yardım, yabancı para cinsinden yapılmış ise, yardımın yapıldığı tarihteki Merkez Bankası Döviz alış kuruna göre hesaplanan TL tutarı dikkate alınmalıdır.

Bağış ve Yardımlarda KDV

Katma Değer Vergisi Kanununda belirtildiği üzere, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bağışın yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmasının gerekliliğidir. Bu bende göre yukarıda sayılan yerlere bağış yapacak kimselere yapılan teslim ve hizmetler KDV’den müstesna edilecek ve ilgili belgelerde KDV hesaplanmayacaktır.

Devlet; ülke için yararlı olabilecek faaliyetleri desteklerken, çeşitli vergi kanunları aracılığı ile, kurumsal yarar sağlayan bağış ve yardımların mükelleflerin kazançlarından indirim yapabilmesine imkan sağlamıştır. Böylelikle hem kamusal hizmetler yerine getirilebilmekte ve kamunun ihtiyacı olan alanlara vergi mükellefleri yönlendirilebilmekte, hem de vergi mükelleflerinin bu bağış ve yardımları vergi matrahlarından düşürmesine imkan tanımıştır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bültenine üye olun!

Demet ÖZDAMAR

Kaynakça:

https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Paylaş: