Kişisel Veri ve Özel Hayatın Gizliliği

Kişisel Veri ve Özel Hayatın Gizliliği

Kişisel veri ve özel hayatın gizliliği kavramları hayatımızın büyük bir bölümünün içinde yer almasına karşın, genel algıya baktığımızda bu iki kavram hakkında yeterince bilgiye sahip olunmadığı görülmektedir.

Peki kişisel veri ve özel hayatın gizliliği kısaca nedir?

Kişisel Veri Nedir? Kişisel Verilerimin İhlal Edildiğini Düşünüyorum Hangi Yollara Başvurmalıyım?

Kişisel veri kavramı, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 3.maddesinde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Kişisel verinin kanunda yapılan tanımında kapsamın ne kadar genel bir kavram olduğu açıkça ortadır. Kişisel veride dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; sadece gerçek kişileri(insanları) kapsamına aldığı ve tüzel kişileri bu kapsam dışında tuttuğunu görmekteyiz. Ayrıca kişisel verilerin gizli olması gerektiğine dair bir algı olmasına karşın kişisel veri tanımından da anlaşılacağı üzere bir verinin , kişisel veri olabilmesi için gizli olması şartı aranmamaktadır..  Belirtilmesi gereken diğer bir nokta ise herhangi bir veriye, kişisel veri demek için somut olaya bakıp, bahsi geçen verilerin bir kişiyle eşleşip eşleşmediğine bakılmalıdır.  Bir kişiyle eşleştiği durumda kişisel veri, eşleşmediğinde ise kişisel veri olmayacaktır. Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu’nda kişisel veri ihlali durumunu TCK m.135’te suç olarak düzenlemiştir. Peki tüzel kişiler veri ihlalini gerçekleştirdiği durumda ne olacaktır? Tüzel kişilerden kaynaklanan kişisel veri ihlalleri tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmamasından dolayı hapis cezası verilemeyecektir. KVKK m.13’ de yazan durumların yerine getirildiği veya oluştuğu hallerde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuruda bulunularak, kurul tarafından bu durumda somut olaya göre tüzel kişiye idari para cezasına hükmolunacaktır. Bunların yanı sıra tazminat isteme hakkına da sahipsiniz.

Özel Hayatın Gizliliği Nedir?

Özel hayat kavramı, bilimsel yazılara bakıldığında “kişinin kendisinin belirlediği kişilere açtığı ve herkes tarafından bilinmesini istemediği ve korunması istediği bir takım verilerdir.” Şeklinde tanımlayabiliriz. Ayrıca özel hayatın korunması amacıyla kanun koyucu tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi TCK m.134’te suç olarak düzenlenmiştir.

Kişisel Veri mi, Özel Hayatın Gizliliği mi Daha Geneldir?

Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi Türk Ceza Kanunu özelinde inceleyeceğiz. Kanun koyucu tarafından kişisel veri ihlali suçu Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olmasından ötürü özel hayat kavramı, kişisel veri kavramını da kapsadığı yanılgısına düşülmektedir. Lakin yukarıdaki tanımlara bakıldığı üzere kişisel veri kavramı, özel hayat kavramından daha genel bir kavram olduğu açıktır. Bir olayda TCK m.134(Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu) ve TCK m.135(Kişisel Veri İhlali) ‘deki suçlarının aynı anda oluştuğu durumlarda daha özel hüküm olan Özel Hayatın Gizliliğini İhlali suçundan hüküm verilecektir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun.

Duhan İrfan Bastem

Kaynakça:

Microsoft Word – 3- MAHMUT KOCA-İLHAN ÜZÜLMEZ-25-69-93.doc (deu.edu.tr),

Mevzuat Bilgi Sistemi,

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK | Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı

 

Paylaş: