KVKK Danışmanlık

VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri

VERBİS’e kayıt ile yükümlü şirketlerin, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt sürecini yönetiyoruz

ve şirket operasyonlarınızı analiz edip işlediğiniz veriler üzerinden veri envanteri

oluşturuyoruz. Bunun dışında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde sicil

kaydınızın yapılması sicil ve envanterinizin oluşturulması dışındaki tüm iş ve işlemleriniz

tarafımızca takip edilmektedir.

Danışma Hizmeti

Tarafınızca muhafaza edilmekte ve işlenmekte olan verilerin ilgili kişilerden talep edilmesinden

verilerin yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine kadar geçecek olan süreçte, tarafınızın

işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili bulunacağı tasarruflar hakkında tarafımızdan KVKK ve

sair yasal mevzuatın ilgili hükümleri hakkında bilgilendirme talep edilebilecek, tarafımızca

tarafınıza kişisel veri konusunda sadece 6698 sayılı KVKK değil, kişisel verilerin muhafaza

edilme esasları ile ilgili tüm mevzuat hükümleri hakkında danışmanlık hizmeti verilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS Sicil Kayıt Sistemi ile ilgili tarafınızı

ilgilendiren yeni bir düzenleme olması durumunda tarafımızca, yeni düzenlemelerin gerekleri

KVKK Danışmanlığı Hizmeti’nin gerekleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

Kanun ve Mevzuata Uyumluluk

Kişisel verilerin işlenme durumunun kanun ve mevzuatlara uygunluğu hukukçu uzmanlarımız

tarafından analiz edilerek kişisel verileri elde etme, işleme yöntemleri ve politikaları kanuna

uygun hale getirilir. Kişisel verilerin işlenmesi kanuna aykırı işlenmesi ve kaydedilmesi

nedeniyle kurumunuzun karşı karşıya kalabileceği hukuksal problemler için önleyici hukuki

önlemler alınır.

Sözleşmelerin Kanuna Uyumluluğu

Şirketinizin hizmet alımları için yaptığı gizlilik sözleşmeleri veya üçüncü taraflarla yaptığı

diğer sözleşmelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olup olmadığı tespit edilir

ve sözleşmeler kanuna uygun hale getirilmesi amacıyla tarafımızca revize edilir.

Şirket Personelinin Bilgilendirilmesi ve Verilecek Eğitimler

Şirket personelinin çalışma düzeni içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacını

ve sınırlarını anlayarak iş alanlarındaki faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na

uygun olarak yürütmeleri için gerekli olan tüm eğitimler şirket personeline tarafımızca verilir.

Açık Rıza Alınması ve Yöntemleri

Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla kişilerin hangi kişisel verilerinin alındığı belirlenerek

kişilere özel açık rıza metinleri tarafımızca hazırlanarak kişisel veriler alınır ve saklanırken

ilgililere karşı tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli sınırlar tarafımızca

çizilir. Kanunda belirtilen şartlara uygun olarak “Açık Rıza” alınması için yöntemler belirlenir

ve uygulanır.

Kişisel Veri İşleme Politikası

VERBİS’e kayıt ile yükümlü veri sorumluları, bir veri işleme politikası oluşturmalı ve verilerin

nasıl elde edildiğini, ne amaçla kullanıldığını, ne kadar süre tutulduğunu ve nasıl yok edildiğini

belirtilen bir veri işleme politikası oluşturmalıdır. Danışmanlık verilen şirketlerden edinilen

bilgiler ışığında şirketin veri işleme politikası tarafımızca belirlenerek şirket faaliyetlerinin bu

politikalara uygun olarak yürütülmesi amacıyla şirket yetkilileri ve şirket personeline gerekli

eğitimler tarafımızca verilir.

İnternet Sitesi ve İletişim Araçlarında Yapılacak KVKK ile İlgili Bilgilendirmelerin

Revize Edilmesi

İnternet siteniz aracılığıyla edinmiş olduğunuz kişisel verilerin kanuna uygun olarak toplanması

ve kaydedilmesi amacıyla internet sitenizin revize edilmesi ve internet sitesi üzerinden gerekli

kişisel onayların alınabilmesi amacıyla internet siteniz ve internet sitenizde yayınlamış

olduğunuz metinler revize edilir ve kanuna uygun hale getirilir. Bunun yanı sıra, çeşitli iletişim

araçlarıyla gerçek kişilerden kişisel veri topluyor ve işliyor olmanız halinde bu iletişim

araçlarındaki gerekli bilgilendirme metinleri tarafımızca yazılır ve revize edilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Mahkemeler Nezdinde Verilecek Hizmet

6698 sayılı KVKK kapsamında tarafınızın Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye

Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdindeki veri işleme faaliyetinden dolayı karşı karşıya

kalabileceği tüm dava ve işlemlerde tarafınız vekaleten temsil edilir, gerekli işlemler yapılarak

Hukuki Danışmanlık dışında KVKK Danışmanlığı kapsamında da vekalet ilişkisinin gerekleri

yerine getirilir.

Hizmet Süresi

Şirketlere vermekte olduğumuz KVKK Danışmanlık Hizmeti belirli bir tarih aralığı ile sınırlı

olmayıp, danışmanlık hizmeti alan şirketin VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)’ne tarafımızca

kaydedilmesi ile başlayıp şirketin, şirkete bağlı tüm organizasyonların ve şirket personelinin

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tamamen uyumlu hale getirilmesi, şirketin kişiler ve

kurumlara karşı veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki

tüm sorumluluklarının yerine getirilmesi ile sonlanır. Söz konusu hizmet ile şirketin KVKK

mevzuatına uygun ve tüm eksiklikleri giderilmiş, şirket personelinin KVKK konusunda nitelikli

hale getirilmesi ortalama 1 (bir) yıl sürmekte olup, sürecin tamamlanmasına kadar KVKK

danışmanlığı sürdürülecektir.

Diğer

Aydınlatma metinleri, veri imha ve yok etme politikası, veri ihlal politikası, personel

farkındalık eğitimi, şikayet başvurusu alma cevaplama mekanizması oluşturulması gibi Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu için gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetleri tarafımızca

KVKK Danışmanlık Hizmeti kapsamında verilmektedir.

Paylaş: