Çitil Avukatlık Ortaklığı

Çitil Avukatlık Ortaklığı , vergi hukuku alanında uzman avukat, mali müşavir ve yeminli mali müşavir kadrosu ile uluslararası alanda faaliyet gösteren şahıs ve şirket müvekkillerine ve mükelleflerine Avukatlık, Danışmanlık ve Mali Müşavirlik hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Şirket mizanlarının usulüne uygun eksiksiz bir şekilde hazırlanması,
 • Şirket ön muhasebe sistemlerinin kurulması,
 • Mali öngörü için bütçe planlaması ve vergi planlamasının yapılması,
 • Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü,
 • Vergi uzlaşmaları,
 • Düzeltme Talepleri,
 • Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları
 • Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Suçları,
 • İnceleme Raporları ve Komisyon Kararları
 • İlgili vergi mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi , emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi Tarhının İptali Davası
 • Vergi Cezasının İptali Davası
 • Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
 • Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz
 • Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz
 • İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapılması
 • Haciz Kararlarına İtiraz
 • Tescil İsteğine Redde Karşı İtiraz
Paylaş: