Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak, işçi işveren ilişkisinin hukuka ve meslek ahlakına uygun olarak yürütülebilmesi için İş Hukuku alanında uzman kadromuzla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İş Hukuku alanında faaliyette bulunduğumuz hizmetler: İş sözleşmeleri İş sözleşmesinin feshi İşe iade davaları (feshe itiraz) Kıdem tazminatı davaları İhbar tazminatı davaları Hizmet tespiti davaları İş kazaları sebebiyle tazminat davaları…

Kamu yararı gözeten bir alan olan İdare Hukuku, idarenin işlem ve eylemlerini düzenlemektedir. İdarenin bireyler üzerinde etkisi olan işlem ve eylemleri hukuka ayrılık teşkil ettiğinde bu aykırılığın giderilmesi için İdari Yargıya başvurulmaktadır. Çitil Avukatlık Ortaklığı alanında uzman akademisyen ve avukatlarıyla müvekkillerine bu alanda hizmet vermektedir. İdari yargılamaya ilişkin davalar: Yürütmenin durdurulması İdari işlemin iptali Tam…

Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında uzman kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz: • Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması,…

VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri VERBİS’e kayıt ile yükümlü şirketlerin, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt sürecini yönetiyoruz ve şirket operasyonlarınızı analiz edip işlediğiniz veriler üzerinden veri envanteri oluşturuyoruz. Bunun dışında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde sicil kaydınızın yapılması sicil ve envanterinizin oluşturulması dışındaki tüm iş ve işlemleriniz tarafımızca takip edilmektedir. Danışma…

Çitil Avukatlık Ortaklığı , vergi hukuku alanında uzman avukat, mali müşavir ve yeminli mali müşavir kadrosu ile uluslararası alanda faaliyet gösteren şahıs ve şirket müvekkillerine ve mükelleflerine Avukatlık, Danışmanlık ve Mali Müşavirlik hizmeti vermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda belirtildiği gibidir; Şirket mizanlarının usulüne uygun eksiksiz bir şekilde hazırlanması, Şirket ön muhasebe sistemlerinin kurulması, Mali…

Çitil Avukatlık Ortaklığı, kamu ve özel sektörde çalışan sağlık personellerinin ve hekimlerin tıbbi uygulama hatalarından (MALPRAKTİS) doğan hukuki ve cezai sorumlulukları ile ilgili sağlık hukukunda ehil kadrosu ile sağlık personellerine, hastalara, hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tıbbi uygulama hatası olup olmadığının tespiti için öncesinde mutlaka alanında uzman bilirkişi hekimlerden mütalaa…

Kişilerin fikri çalışmaları hukuk alanında hem ekonomik bir malvarlığı olarak değerlendirilirken hem de kişilerin bu çalışmaları üzerinde manevi menfaatleri bulunduğunu kabul etmektedir. Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları, bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki danışmanlık…

Toplumun temeli olan aile, başta Anayasa olmak üzere kanunlarla düzenlenmiş ve koruma altına alınmış bir kurumdur. Aile Hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan, aile içi ilişkileri ve ailenin dış ilişkilerini düzenlemekte olan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak, aile hukuku alanında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Aile Hukuku alanında sayılabilecek başlıca ihtilaf ve davalar:…

Çitil Avukatlık Ortaklığı, yabancı müvekkillerine Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde Türkiye’de araç ve gayrimenkul edinmeleri ile ilgili işlemler konusunda Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Konusunda uzman ve deneyimli kadro tarafından verilen başlıca hukuki hizmetleri aşağıda olduğu üzere sıralayabiliriz; Vatandaşlık davaları, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalar, Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri,…

Gelişen günümüz teknolojisiyle hızlı bir ilerleyişte olan bilişim sistemleri beraberinde bir hukuki düzenleme ihtiyacı da getirmiştir. Bu ihtiyaca cevaben ortaya çıkan bilişim hukuku, söz konusu alana ilişkin hukuki düzenlemeler getirmekle beraber bilişim suçlarına ilişkin olarak da cezai düzenlemeler içermektedir. Bilişim hukukunun temelini internet hukuku ve ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Özellikle günümüzde internet kullanımının artmasıyla bu alanda…

Sayfa 2 1 2 3